A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Malta - Průvodce

(60-1530)

Pod římskou nadvládou Malta dobře prosperovala a je to také v této době, kdy došlo zřejmě k nejdůležitější historické události na těchto ostrovech. Jedná se o ztroskotání sv.Pavla a sv. Lukáše v St. Paul's Bay (po sv. Pavlovi pojmenovaný záliv) v roce 60 n.l .Studie větru v té době ale zpochybňují fakt, že sv. Pavel ztroskotal v St. Paul's Bay, a mluví spíš o St. Thomas Bay v Marsaxlokk. Svatí cestovali v zajetí do Říma, kde chtěl sv. Pavel požádat císaře o spravedlnost. Strávili několik měsíců na Maltě v oblasti Mdiny a Rabatu, kde sv. Pavel šířil Slovo boží. Ostrované se tak díky jeho slovům a zázrakům začali o křesťanství zajímat a obracet se k němu. Na Maltě toto náboženství převažuje dodnes a najdeme zde mnoho památek nesoucích jméno po sv. Pavlovi.

Když pak byla Římská říše rozdělena na Západní a Východní, byla Malta přidělena Cařihradu (část východní). Bylo ale obtížné Maltu, jakožto vzdálenější oblast říše, řídit. Začaly se tedy o ni přetahovat různé kmeny Vandalů a Ostrogótů, až ji nakonec roku 870 n.l. zabrali sicilští Arabové. Během dvou století jejich vlády na Maltě ovlivnily hluboce její vývoj. Představili maltskému obyvatelstvu nové techniky zavlažování, používané někdy až dodnes. Kompletně přestavěli Mdinu a postavili tam známou citadelu. S trochou fantazie se Mdina podobá severoafrickým městečkům. Arabové na Maltu přivezli citrusové ovoce a bavlnu, což nemálo pomohlo zdejší ekonomice. Nemenší podíl měli na vývoji maltského jazyka, který je dnes směsí jazyků románských (hl. italštiny) a arabských. Poté využil normanský hrabě Roger I. Sicilský sporů mezi Araby a zmocnil se roku 1090 Malty jako strategického ostrova. Ostrov se tak stal součástí království sicilského. To také zapříčinilo odklon maltštiny od arabských jazyků a následná nadvláda Sicílie ovlivnila tento jazyk a posunula ho směrem k italštině.

Malta byla také důležitou pasáží v průběhu křížových výprav. Když byla Malta roku 1283 ovládnuta Aragonci, došlo k rozvoji maltské aristokracie. Asi 32 rodinných titulů se používá do dnešní doby, mezi nejznámější patří Barony of Djar il-Bniet e Buqana. Pak se o maltské ostrovy začali přetahovat různí evropští feudálové a Malťané museli pracovat o to víc, aby byli schopni platit daně.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA